Vlaamse Kano & Kajak Federatie

Samenstelling

De samenstelling van het Technisch comité lijn vind je op de volgende link in de on-line administratie (inloggen vereist)

Adressenlijst TC lijn

Bevoegdheden

De technische comités onderzoeken alle regionale vraagstukken in verband met de competitiesport en duiden de trainers aan. Deze laatste worden verkozen voor een duur van 4 jaar.

Zij maken deel uit van de nationale technische comités.

2. Samenstelling:

Ieder van de vijf technische comités is samengesteld als volgt:

1. de sportsecretaris, verkozen door de algemene vergadering voor 4 jaar. Hij heeft zitting in alle technische comités.

2. de trainer(s), heeft raadgevende stem.

3. 1 afgevaardigde per provincie, verkozen door zijn provinciaal comité en aanvaard door de algemene vergadering voor 4 jaar. Elk technisch comité kiest zijn voorzitter.

Indien een provincie geen kandidaat voordraagt, wordt een reservekandidaat van een andere provincie verkozen door de algemene vergadering, met dien verstande dat deze van een andere provincie moet zijn dan deze waartoe de sportsecretaris behoort en dat er geen twee provinciale leden van dezelfde club lid mogen zijn van een en hetzelfde technisch comité. Deze reservekandidaat blijft in functie tot de eerste algemene vergadering waarop het betreffende provinciaal comité een eigen kandidaat voorstelt en deze door de algemene vergadering aanvaard wordt. Een kandidaat kan geweigerd of een lid kan ontslagen worden door de algemene vergadering op voorstel van de centrale raad indien vastgesteld wordt dat hij/zij het afgelopen jaar onvoldoende aanwezig was op de betreffende vergaderingen. Ook kan een provinciaal comité aan de algemene vergadering voorstellen om het mandaat van haar vertegenwoordiger in een technisch comité vroegtijdig te beëindigen, bijvoorbeeld omdat het lid niet meer aangesloten is bij een club uit de betreffende provincie of omdat het in het afgelopen jaar onvoldoende aanwezig was op de provinciale vergaderingen. Indien dit gemotiveerd voorstel door de algemene vergadering aanvaard wordt kan het provinciaal comité een vervanger voordragen.

4. Het mandaat van een door het provinciaal comité voorgestelde kandidaat vervalt automatisch bij zijn/haar opname in de nationale junioren- of seniorenploeg.